BELEID INZAKE DE BESCHERMING EN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Dit privacybeleid definieert en informeert u over de manier waarop Bolle Safety de informatie die u ons toestuurt, indien van toepassing, gebruikt en beschermt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde door Bollé Safety kan worden gewijzigd of aangevuld, in het bijzonder om te voldoen aan alle wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische veranderingen. In dat geval zal aan het begin van dit beleid duidelijk worden aangegeven op welke datum het beleid wordt geactualiseerd. Deze wijzigingen binden de Gebruiker van zodra ze online zijn. Het is daarom raadzaam dat de Gebruiker dit privacybeleid en het gebruik van cookies regelmatig raadpleegt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Over het algemeen kunt u de Website van Bollé Safety bezoeken zonder persoonsinformatie over uzelf te verstrekken. U bent in ieder geval niet verplicht deze informatie door te geven aan Bollé Safety.

In geval van weigering is het echter mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. In sommige gevallen kan Bollé Safety u vragen uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, functie, status, postcode en land (hierna uw "Persoonsgegevens") op te geven. Door het verstrekken van deze informatie stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze door Bollé Safety wordt verwerkt, zowel voor de in onderstaande punt 2 vermelde doeleinden als voor de aan het einde van elk formulier vermelde doeleinden.

In overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die het Europees Parlement op 14 april 2016 heeft aangenomen en met de wet “Loi Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, als gewijzigd, informeert het Bollé Safety u over het volgende:


1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap BOLLÉ SAFETY, met maatschappelijke zetel te 34 rue de la soie, 69100 Villeurbanne - Frankrijk.
Tel.: + 33 (0)4 78 85 23 64


2. Doel van de verwerking

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze Website. We kunnen u ook om bepaalde informatie vragen wanneer u meedoet aan een van onze wedstrijden of promotionele aanbiedingen, of wanneer u een probleem meldt op onze Website.
 • Als u contact met ons opneemt voor het verkrijgen van informatie, online of telefonisch via de klantendienst, behouden wij ons het recht voor om een verslag van deze correspondentie bij te houden.
 • We kunnen u ook vragen vragenlijsten in te vullen die we zullen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Uw deelname aan dergelijke enquêtes gebeurt uiteraard op vrijwillige basis.
 • Onder een pseudoniem (d.w.z. niet uw naam, maar een identificatie) kunnen wij gegevens opslaan over uw bezoeken aan onze Website en over uw gebruik van de e-mails die wij u sturen ("Gebruiksgegevens"), met name: de bezochte pagina's, de gebruikte diensten, de website die u naar de onze heeft geleid, de gebruikte browser. Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van dergelijke gebruiksgegevens, kunt u contact met ons opnemen via contact@bolle-safety.com. Deze statistische gegevens zijn anoniem en zijn bedoeld om een beter inzicht te krijgen in uw commerciële voorkeuren, om ons te helpen het ontwerp van de website en de aangeboden producten en diensten te verbeteren, om trends te analyseren en statistieken op te stellen en om gebruikers een website te bieden waarvan de presentatie en het gebruik zo aangenaam mogelijk zijn.


3. Hoe gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder om:

 • te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van elke met u gesloten overeenkomst (bijv.: uitvoeren van uw orders, reageren op uw verzoeken op het gebied van garantie, herstel en vervanging)
 • uw inschrijving uit te voeren, met name voor wedstrijden of promoties
 • u op de hoogte te brengen van alle wijzigingen aan onze diensten
 • de veiligheid en integriteit van onze websites of ons bedrijf te beschermen

Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.


4. Gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken voor marketing- of onderzoeksdoeleinden om meer te weten te komen over onze klanten en gebruikers van onze websites. Wij nemen alleen contact met u op voor direct marketing doeleinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld door een brief te sturen naar: contact@bolle-safety.com​


5. Ontvangers

Alleen Bollé Safety ontvangt uw Persoonlijke Informatie. Deze worden, ongeacht het gebruik van onderaannemers door Bollé Safety, nooit in individuele of geaggregeerde vorm aan derden doorgegeven (meer informatie hierover vindt u in punt 7 hieronder). Noch Bollé Safety, noch enige van haar onderaannemers verkoopt de persoonsgegevens van bezoekers en Gebruikers van haar Website.


6. Bewaringstermijn

Uw Persoonsgegevens worden door Bollé Safety enkel bewaard gedurende de periode die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals hierboven aangegeven in punt 2, en in ieder geval niet langer dan 12 maanden.
 

7. Franse wetgeving inzake informatieverwerking en vrijheden

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar het postadres vermeld in punt 1 of via het e-mailadres contact@bolle-safety.com.

 • Recht van toegang en gegevenscommunicatie

U hebt recht op toegang tot Persoonlijke Informatie over uzelf.

Vanwege de beveiligings- en geheimhoudingsplicht van Bollé Safety bij de verwerking van persoonsgegevens, wordt u er echter van op de hoogte gesteld dat uw verzoek in behandeling wordt genomen op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit overlegt, in het bijzonder door het overleggen van een scan van uw geldige identiteitskaart (in het geval van een verzoek via ons speciale elektronische formulier) of een ondertekende fotokopie van uw geldige identiteitskaart (in het geval van een schriftelijk verzoek).

Bollé Safety informeert u dat het gerechtigd is om zich te verzetten tegen verzoeken die klaarblijkelijk misbruik inhouden (door hun aantal, hun repetitieve of systematische karakter).

Om u hierbij te helpen, in het bijzonder als u uw recht van toegang wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek op het postadres vermeld in punt 1, vindt u door op deze link te klikken een modelbrief ontwikkeld door de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (de “CNIL”).

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

 • Recht op het corrigeren van gegevens

In het kader van dit recht geeft de wetgeving u de bevoegdheid om de rectificatie, bijwerking, blokkering of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die onnauwkeurig, onjuist, onvolledig of verouderd zijn, aan te vragen.

U kunt ook algemene en bijzondere richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. In het voorkomende geval kunnen de erfgenamen van een overledene eisen dat de dood van hun familielid in aanmerking wordt genomen en/of dat de nodige actualiseringen worden aangebracht.

Om u hierbij te helpen, met name wanneer u, voor eigen rekening of voor rekening van een van uw overleden familieleden, uw recht op rectificatie wenst uit te oefenen door middel van een schriftelijk verzoek naar het in punt 1 vermelde postadres, vindt u door op deze link te klikken een door CNIL opgemaakte modelbrief.
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

 • Recht van bezwaar

De uitoefening van dit recht is enkel mogelijk in een van de volgende twee situaties:

1.  Indien de uitoefening van dit recht gebaseerd is op wettelijke gronden; of

2.  Wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt.

Om u hierbij te helpen, in het bijzonder als u uw recht van bezwaar wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan het in punt 1 vermelde postadres, vindt u door op deze link te klikken een door CNIL opgemaakte modelbrief.
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet


8. Responstijden

Bollé Safety undertakes to respond to your request for access, rectification or opposition or any other additional request for information within a reasonable period which shall not exceed 1 month from receipt of your request.


9. Bevoegde dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

Bollé Safety informeert u dat het gebruik kan maken van bevoegde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt verstrekt te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

Bollé Safety heeft er vooraf voor gezorgd dat haar dienstverleners voldoende garanties bieden en dat strikte voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming worden nageleefd.


10. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u van mening bent dat Bollé Safety haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waar u een elektronisch verzoek aan kunt richten via de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.


11. Wijzigingen in dit beleid voor gegevensbescherming en privacy

Dit Beleid voor de Bescherming en Vertrouwelijkheid van Gegevens is op 17/05/2018 online geplaatst. Alle wijzigingen die wij ons voorbehouden worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om eventuele wijzigingen te identificeren.