KEUZEGIDS

KEUZEGIDS

WELK TYPE BESCHERMING KIEST U?

Voor elke risico een krachtige bescherming die past bij uw beroep.

De inventarisatie van de beroepsrisico's dient om de risico's in een bedrijf te herkennen, te evalueren en te classificeren om de geschikte veiligheidsmaatregelen te nemen.
Het is de eerste fase van een gezondheids- en veiligheidsbeleid op het werk. Het is noodzakelijk na te gaan of het vastgestelde risico, de richtlijnen van de norm en de markeringen van het product adequaat zijn.

THERMISCH RISICO:

Het thermisch risico doet zich voor bij de projectie van vloeistoffen, warme vaste stoffen of de emissie van intense stralingen.
Bollé Safety heeft veiligheidsbrillen ontworpen tegen de thermische risico's volgens de normen die van toepassing zijn.

Concrete voorbeelden:
Stralingswarmte die afkomstig kan zijn van ovens, projectie van gesmolten metalen of warme vaste partikels,...
Het thermisch risico wordt bepaald als: projecties van warme vloeistoffen, intense thermische stralingen.

THERMISCH RISICO:
MECHANISCH RISICO:

MECHANISCH RISICO:

Het mechanisch risico uit zich in de meeste gevallen tijdens het werken in een fabriek waar er scherpe partikels of partikels met een belangrijke kinetische energie worden geprojecteerd.
Voor mechanische risico's heeft Bollé Safety een ruime keuze aan veiligheidsbrillen ontwikkeld: brillen met armen, maskerbrillen, gelaatsschermen,...
 

Concrete voorbeelden:
Metaalspaanders, splinterprojecties of partikels die afkomstig kunnen zijn van werktuigen,...
Mechanisch risico wordt gedefinieerd als:
schokken, projectie van splinters of vaste partikels.
Om een keuze te maken tussen brillen met armen, maskerbrillen en gelaatsschermen is het noodzakelijk om de aard en de omvang van het risico te kennen:
• voor een draaioperatie kan een bril met armen voldoende zijn.
• voor het in stukken zagen van voorwerpen is het gebruik van een gelaatsscherm onontbeerlijk om de ogen en het gelaat te beschermen.

RISICO IN VERBAND MET DE OPTISCHE STRALINGEN:

De optische straling doet zich voor bij allerlei activiteiten in de industrie, de medische en de commerciële sector.
Het gaat om lasprocessen, staalfabrieken, chirurgie, enz.
Een te grote blootstelling van de ogen aan bronnen met een hoge intensiteit kunnen brandwonden en oogletsels veroorzaken.
Bollé Safety heeft veiligheidsbrillen, maskerbrillen, gelaatsschermen en lasmaskers ontwikkeld tegen optische stralingen.

Concrete voorbeelden:
Onzichtbare UV-stralen, zichtbare stralen en onzichtbare IR-stralen,...
Men definieert het risico in verband met straling als volgt:
ultraviolet-, infrarood-, zichtbare lichtstraling, laswerken met gas, elektrisch laswerk, laserstralen.

RISICO IN VERBAND MET DE OPTISCHE STRALINGEN:
CHEMISCH RISICO:

CHEMISCH RISICO:

Het chemisch risico doet zich voor wanneer een geprojecteerde substantie of een substantie in het milieu reageert met de onderdelen van het oog of de huid en doet zich voor in de meeste industriële sectoren.
Het chemisch risico is met name aanwezig in het medisch milieu, in de voedingsmiddelensector of op het gebied van het afvalbeheer omdat micro-organismen de individuen kunnen aantasten.
Om elk risico op projectie van chemische bestanddelen te vermijden, biedt Bollé Safety een ruime keuze aan van brillen en veiligheidsmaskers tegen chemische en biologische risico's.
 

Concrete voorbeelden:
Stof, sprays, vloeistoffen, gas of dampen,...
Chemisch risico wordt als volgt gedefinieerd:
projectie van gevaarlijke vloeistoffen, toxische stof, gas, toxische dampen.

VLAMBOOG RISICO:

Het beschermen van ogen in een omgeving waar het risico op het ontstaan van een vlamboog bestaat mag alleen met een gelaatsscherm. Dit gelaatscherm mag geen metalen onderdelen bevatten en alle uiteinden moet afgerond, afgeschuind of op een dusdanige wijze zijn afgewerkt dat er geen scherp kanten aan zitten.

The gevolgen van een vlamboog kunnen zijn brandwonden aan het hoornvlies, letsel aan het netvlies en bindvliesontsteking.

Praktijkvoorbeelden:

Vlamboog

VLAMBOOG RISICO:

DE GOLFLENGTEN

De golflengten liggen aan de basis van onze perceptie van de wereld... twee organen bieden ons de mogelijkheid om ze waar te nemen: onze ogen voor het licht en onze oren voor het geluid.

Gamma-stralen: zeer gevaarlijk, deze kunnen zelfs door cement en zelfs lood doordringen. Ze vernietigen de cellen van levende organismen.
X-stralen: deze stralen dringen door de weefsels van ons lichaam maar worden geblokkeerd door onze beenderen waardoor we radiografieën kunnen maken.
Ultravioletstralen: als ze afkomstig zijn van de zon worden ze gedeeltelijk geblokkeerd door de ozonlaag die zich om de aarde bevindt. De stralen die er toch in slagen om de ozonlaag te doorboren stellen de zonnebaders tevreden maar zijn schadelijk in een hoge dosis.
Infraroodstralen: worden uitgestraald door alle warme lichamen. Ze zijn niet zichtbaar maar de warmte ervan is waarneembaar.
Radiogolven: deze worden gebruikt om geluid, beelden en numerieke gegevens te vervoeren. Het menselijk oog kan de verschillende onderdelen van een straling niet onderscheiden maar neemt daarentegen alleen het resultaat waar. Het menselijk oog is alleen in staat om
de stralen te zien waarvan de golflengte zich tussen 380 en 780 nanometer bevindt, het gaat hier om het “zichtbare spectrum“.